Monday, July 25, 2005

HÀN MẶC TỬ TÂM SỰ VỀ SỐNG

" Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ. Sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn. Tôi đã phát triển hết cả cảm giác của tình yêu. Tôi đã vui, buồn giận, hờn đến gần đứt sự sống.

" Tôi đang đi trên con đường sáng láng tìm lấy Chân lý ngàn năm, mà hào quang của tinh tú, của những ngọc ngà, châu báu, trời tuôn xuống không biết hằng hà sa số nào nữa...."
" Tựa thơ điên , 1938 - Hàn Mặc Tử "

No comments:

Post a Comment