Saturday, July 09, 2005

HÀN MẶC TỬ THÍCH THƠ AI ?

Sinh thời, Hàn Mặc Tử rất thích ngâm 2 câu sau đây trong kinh thi:
" Quan quan thư cưu, tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu"
Cứ thế mà ngâm đi ngâm lại không biết chán !
( Trích hồi ký của Nguyễn Bá Tín - em ruột của nhà thơ Hàn Mặc Tử )

No comments:

Post a Comment