Sunday, July 17, 2005

CỬA SỔ ĐÊM KHUYA !

Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương.
Tha Thiết liễu in hồ gợn bóng,
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương,
Xa người nhớ cảnh tình lai láng,
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng,
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên tường.
1. Bài thơ này có thể đọc 6 cách: Xuôi, ngược, bỏ hai chữ sau đọc xuôi, đọc ngược, bỏ hai chữ trước đọc xuôi, đọc ngược.
Ví dụ: Bỏ hai chữ đầu mỗi dòng thơ, rồi đọc xuôi:
Nguyệt rọi cửa lồng gương,
Buồn thêm nỗi vấn vương,
Liễu in hồ gợn bóng,
Mai thoảng gió đưa hương,
Nhớ cảnh tình lai láng,
Ngâm thơ rượu bẽ bàng,
Yến ngàn dâu ủ lá,
Sẵn có dế bên tường,
Bỏ hai chữ cuối mỗi dòng thơ, rồi đọc ngược:
Dế có sẵn đàn hòa,
Dân ngàn yến lại qua.
Rượu thơ ngâm bạn vắng,
Tình cảnh nhớ người xa,
Gío thoảng mai hờ hững,
Hồ in liễu thướt tha.
Nỗi thêm buồn cảnh lạ,
Cửa rọi nguyệt cười hoa.

No comments:

Post a Comment