Tuesday, July 04, 2006

Thân Ta

Thân ta

Thân ta vốn không phải chỉ riêng của ta. Lúc nhỏ ta là của cha mẹ. Khi ta lớn lên ta là của quốc gia. Khi ta già thân ta là thuộc về hậu thế. Thân ta nặng lắm. Ta há xem nhẹ được sao? Thân ta quý lắm, ta có thể coi thường được sao?

Như vậy, ta nên làm như thế nào? Ta phải làm sao gần thì người trong nước quý mến; xa thì người nước ngoài xem trọng; hậu thế sau này sùng bái. Ôi thân ta quý thế, há có thể không tu thân được chăng?

Khổng tử.