Sunday, September 24, 2006

Câu đối tặng Dr. Hoat

Trước khi đi xa, tôi tặng Dr. Hoát câu đối sau đây:
SINH Ở NHÂN THÀNH ANH THÀNH NHÂN
ĐẤT PHÁT NHÂN TÀI AI PHỤC HƯNG

Hà Nội thu năm 2006