Tuesday, July 05, 2005

HÀN MẶC TƯ ƠI !

"Sau này, những cái tầm thường mực thước kia sẽ biến mất đi, Chỉ còn lại một chút gì đáng nói của thời đại này. Đó là Hàn Mặc Tử !"


Chế Lan Viên - Thi Nhân Việt Nam

No comments:

Post a Comment