Tuesday, May 01, 2012

VIỆT NAM TUẦN QUA- VĂN GIANG VÀ NHỮNG NGÃ RẼ VỀ LUẬTMột trong những phát triển mới là truyền thông của đại chúng. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xứng đáng đi đầu trong công việc tạo ra những sản phẩm truyền thông mới cho công chúng. Thật là một món ăn bổ dưỡng mới cho bữa tiệc truyền thông nghèo nàn tại Việt Nam.