Tuesday, May 22, 2012

BÀN VỀ TỘI CỦA CÁC THANH NIÊN CÔNG GIÁO YÊU NƯỚC

Bốn TNCG là Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Hoàng Phong và Chu Mạnh Sơn 


Điu 88 s đưc đưa ra đ xét x bn thanh niên Công giáo yêu nưc ti tòa án tnh Ngh An vào ngày 24 tháng 5 năm 2012. H b b cáo buc tuyên Truyn chng nhà nưc cng hòa XHCNVN vì đã “ri truyn đơn” kêu gi “đa nguyên đa đng, dân ch nhân quyn và ph nhn cuc bu c quc hi khóa XIII”.  

Thc ra đây không phi là ti mà là s lp li yêu cu ca đng viên cng sn cao cp Trn Xuân Bách cách đây hơn 20 năm. Cao hơn na, đây là tiếng nói trung thc t lương tâm con ngưi, phù hp vi xu hưng phát trin ca Vit Nam và nhân loi trên toàn thế gii.

Thế nào truyn đơn và pháp lut v truyn đơn.


Truyn đơn là mt dng t rơi hoặc bảng biển được in nội dung để phân phát,nhm qung bá mt sn phm hoc quan đim. Thành ph Hà Ni là trung tâm ca truyn đơn: nhan nhn t k v linh tinh khp trên các tưng công cng cho đến  ngưi phát truyn đơn mua hàng khi ngưi dân dng ch đèn đ ngã tư. Đng cng sn là ông trùm ca nhng ngưi “ri truyn đơn” t xa xưa cho đến bây gi. Đng ri nhiu nht trong lch s hình thành và phát trin ca dân tc. Logo ca đng cng sn đến t ngoi quc bay tung tóe khp trên đt nưc này, tri rng t cái giy mi mng đng mng xuân dp tết đến các bin khu hiu qung cáo to đùng trên tt c các khu ph và dân cư. Nghiêm trng hơn, đng còn chăng bng đin t qua quc l đ qung cáo v mình. Tt nhiên điu đó không phm lut vì theo Hiến pháp thì “Đng hot đng trong khuôn kh hiến pháp và pháp lut”. Cho nên nếu có mt điu lut cm phát t rơi v vic đng phái thì đng cng sn là ngưi vi phm đầu tiên và đã b bt.

Tht vy: ri truyn đơn không phi là mt ti phm. Trong B lut hình s Vit Nam không quy đnh ti: ri truyn đơn “đòi đa nguyên đa đng”. Bi nhng ngưi Cng sn cũng hiu là vic đa đng ging như ging như vic mua hàng hóa hoc dùng đin thoi di đng bây gi, càng có nhiu ngưi cnh tranh thì càng đưc li cho dân. Thế nhưng không ai chu t b tính đc quyn ca mình vì ch có gi đc quyn thì có li cho mình. Bán hàng cũng vy, ch có mình bán, ch có mình đưc quyn qung cáo, đưc quyn “ri truyn đơn” thì đương nhiên s có li cho chính ca hàng mình. Nhưng điu đó thit hi vô cùng ln cho nhân dân.  

Ni dung truyn đơn là tt đp

Theo tôi đưc nghe li thì các em có phát nhng t truyn đơn như: “Đa nguyên đa đng là n đnh, Dân ch là đa đng, Dân ch là hòa bình, Phn đi bu c mt đng, bu c t do muôn năm..” Nếu có như vy là các em bày t khát vng v đa đng, khng đnh mt truyn thng tt đp ca Vit nam. Qa tht, Vit Nam ta có truyn thng đa đng và đã tng có đa đng. Ngay sau  khi giành đưc đc lp năm 1945, nưc ta đã có mt chính ph, mt quc hi đa đng. K c khi  mà Hiến pháp 1980 quy đnh “duy nht đng Cng sn lãnh đo” thì vn còn 2 đng phái khác là Dân Ch & Đng Xã hi tiếp tc tn ti đến năm 1988. Nghĩa là vn có đa đng cho tn 7 năm sau khi Hiến Pháp 1980 có hiu lc. Hiến pháp 1992 vn ghi nhn s lãnh đo ca Đng Cng sn nhưng đã b “duy nht”, nghĩa là mc nhiên tha nhn có th có các đng phái khác.

Vinh d và t hào thay ! nhng t truyn đơn này y chang t truyn đơn mà Đng cng sn đã xài t nhng thp niên 1930. Trưc đây gn 1 thế k không có ti và bây gi càng không có ti. Mà qu tht không th có ti vì  Lut Hình s Vit Nam hin hành không h có điu khon  nào ghi rõ “phn đi bu c mt đng” là có ti. Công dân có quyn đi bu hoc không đi bu. Trong khi các chi b và Nhà nưc có quyn khuyến khích dân di và đnh hưng bu c thì dân chúng cũng vy, có quyn t chi bu c, thm chí thuyết phc ngưi khác không đi bu.  

Qa tht, ai cũng biết rng quc hi là ca Đng cng sn vì quc hi đưc tính bu đi din theo s dân. Vi  khong hơn 3 triu đng viên, quc hi l ra ch có khong 25 đi biu là đng viên (chiếm khong 5% s dân đưc bu trong 500 ghế ) nhưng hin nay đng viên chiếm đến 475 ngưi (ch 25 ngưi không phi là đng viên). Ngoài ra Đng cng sn làm ch toàn b quá trình la chn, sàng lc và ch đnh bu cho nhng ngưi nào đng mun và loi ra nhng ngưi đng không mun. Vy thì rõ ràng điu này sai pháp lut. Khi sai pháp lut thì nhng ngưi thanh niên có quyn ty chay nó.

Hành vi phù hp Hiến pháp 1992 và Công ưc quc tế

Theo Khon 2 Điu 19 Công ưc Quc tế v các quyn dân s và chính tr ca Liên Hip Quc ban hành năm 1966 và Vit Nam tham gia t năm 1982 thì: "Mi ngưi có quyn t do ngôn lun. Quyn này bao gm t do tìm kiếm, tiếp nhn và ph biến mi loi tin tc và ý kiến, không phân bit ranh gii, bng truyn ming, bn viết hoc bn in, bng hình thc ngh thut, hoc thông qua bt c phương tin truyn thông đi chúng nào khác theo s la chn ca mình" .

Như vy, nếu có vic ri truyn đơn thì đó là cách đ các em ph biến quan đim ca mình đến ngưi khác, truyn đơn mà các em ri là t giy in viết ni dung th hin quan đim chính tr ca các em. Nó phù hp vi Công ưc Quc tế mà Vit Nam đã tham gia. Thêm na Điu 69 ca Hiến Pháp nưc CHXHCNVN cũng quy đnh rõ: “công dân có quyn t do ngôn lun, t do báo chí; có quyn đưc thông tin; có quyn hi hp, lp hi”.Vic các em phát truyn đơn bày t chính kiến ca mình cũng là đang thc thi mt nhân quyn đã đưc Hiến pháp và pháp lut bo h.

Ngoài ra theo như nhng gì tôi đưc biết thì các em đu tích cc  tham gia vào các hot đng bác ái, t thin. Các thanh niên này đã hiến máu nhân đo, tìm kiếm các thai nhi b b rơi đem v ra sch và chôn ct t tế. Tt c nhng vic đó là tt đp. Các thanh niên này đang phát mt t truyn đơn bng chính đi sng ca mình. Các em là nhng chng tá, là nhng t truyn đơn sng đng chng li các t truyn đơn “sinh đ có kế hoch” rt to đang đưc đng treo nhan nhn khp nơi.

Có l Nhà nưc thc s lo s trưc nhng vic làm tt đp ca các em vì vy nên đã vi vàng bt và đem ra xét x. Án thì đã b túi vì chính đng là ngưi quyết đnh bt và quy đnh mc án cho các thanh niên. Nhưng “nhân dân s phá án cho các em” bi vì các em là nhng công dân tt ca đt nưc và là nhng ngưi con trung kiên ca giáo hi.
Hà ni, 1 ngày trưc phiên x

Lut sư. Lê Quc Quân
Gi cho Thanh Niên Công Giáo
.

1 comment:

  1. Rất điềm đạm, đĩnh đạc mà chí tình chí lý vô cùng. Đúng, "nhân dân sẽ phá án cho các em"!

    ReplyDelete