Wednesday, May 09, 2012

KẾT NẠP USD VÀO ĐẢNG
Trong din văn khai mc Hi ngh TW 5 va din ra ngày 7-5 va qua, tng bí thư đng cng sn Nguyn Phú Trng đã nhc đến mt thành tu v kinh tế trong giai đon va qua là: “D tr ngoi hi tăng nhanh”.  Câu hi đt ra là Vit Nam ly tin đâu đ mua ngoi t trong khi đang bi ch ngân sách, tht cht tín dng, tin t và chi tiêu công ?

“Vit Nam Đng Hóa” tin gi nhân dân 

Theo mt ngun tin kh tín thì t đu năm ngoái đến nay, Chính quyn đã in ra hơn 120 ngàn t tin VND đ mua 6 t USD d tr. Vy in tin ra ti sao li không gây lm phát, không có tin trong lưu thông ? Câu tr li cay đng này dành cho nhng ai đang có tin USD đang gi Ngân hàng. Lượng “ngoi t” d tr mà ông Nguyn Phú Trng t hào không phi là do tích lũy tin bc, thng dư ngân sách mà có ri đem đi mua đô d tr. Mà thc cht là tin đô la M ca nhân dân gi trong các Ngân hàng ca Nhà nước đã b “VND hóa”. Nhà nước đã in tin giy ra và bơm vào h thng ngân hàng đ rút tin USD ca dân v theo mt chu trình khép kín. Thc cht dân không còn tin đô na mà đã b “quc hu hóa” toàn b s USD ca mình trong ngân hàng.

 Nhà nước, v mt k thut, đã thế chân tt c các đng USD ca bà con gi trong Ngân hàng bng tin đng VND. Tuy nhiên v mt thc tế thì h rt nhiu cách đ cùng h thng ngân hàng đm bo là “tin bà con vn là tin còn trong ngân hàng”. Nhưng dòng máu USD đó đang hòa trn vào nn kinh tế và thc cht đã biến thành VND, còn đng “USD” thc s đã tr thành “d tr ngoi t”, cái mà Đng đang t hào.  

Như vy kch bn xu nht xy ra là tt c nhng người có tin USD trong các Ngân hàng có th đng lot đến rút hết tin USD ra và nhà nước s ly tin đô đâu đ bù vào ? Xin thưa không th có kch bn đó vì trước đó Chính ph ban hành Ngh đnh s 95/2011/NĐ-CP qun lý USD và vàng tht cht. Ngh đnh này có nhng chế tài khng khiếp, tăng đt ngt gp 17 ln so vi nhng vi phm trước kia và có nhng khon pht so vi d tho  45 triu đng nhưng khi ban hành chính thc đã vt lên đến 500 triu đng, giao dch USD t do s b bt và tch thu. Điu đáng ng nht là Ngh đnh này có hiu lc ngay lp tc t ngày ký là 20/10/2011. Ngoài ra hàng lot các quy đnh khác nhm qun lý và siết cht vic s dng tin USD, tùy thuc và tình hình, đang được xây dng.

Tt c nhng điu đó là kế hoch chun b cho mt v ăn cướp USD trng trn ca bt c ai đang có tin USD gi trong ngân hàng. H ch được rút ra đ làm các công vic “chính đáng” theo lut mà các công vic đó thì khó khăn vô cùng. Bi vy mt s lượng tin USD rt ln đã được nhà nước “kết np” vào túi ca “Đng Cng Sn”. Mt s người dám giao dch đã b “trn lt” ngay ti ca ngân hàng.  

Chiêu này ca ai ? và ti sao ?

Thng đc Nguyn Văn Bình, B trưởng Vương Đình Hu cùng nhng quan chc khác trong h thng, vi s tiếp tay ca các đi gia ngân hàng vn đang rt cn sưu ái” ca chính ph là tác gi ca trò ăn cướp hp pháp này. H là nhng người gii chuyên môn đến mc tinh quái trong vic s dng các công c tài chính, tin t và đ tâng công vi đng và thành công trong ngn hn các ông đã c gng d hết chiêu ca mình nhm kết np hết các ông Washington và túi ca đng CS. 

Điu duy nht ông Bình và các “c vn gia” s hãi là s quanh co và ngn hn trong các quyết đnh ca mình. Tuy nhiên nim an i vn còn khi các cán b đy “lâm thi” đu đưa đơn v tính cho nn kinh tế theo “quý”. Các ông đu biết mình tn ti trong cơ chế t hi này và không th lp kế hoch sng dài hn mt cách mch lc và đúng lương tâm. 

Không biết vi lượng ngoi t d tr mi đy hình ông “Washington ca dân” nm ca quy trong ngân kh ca Đng liu có gii quyết được s khng hong tht s v kinh tế hin nay hay không. Chc chn là không vì đó thc s không phi là tin ca Đng mà là tin “thay máu” ca dân. 

Đng thi trên đng tin USD có ch “In God We Trust” nghĩa là “Chúng tôi tin vào Thượng đế” đ mách bo con người nhng điu thuc v lương tâm, nó cao quý hơn đng tin ca loài người. Bây gi nm trong ngân kh ca mt tp đoàn theo ch thuyết vô thn và duy vt, liu nhng ch đy duy tâm, tha thiết ghi trên đng tin USD có đánh thc được s khc khoi trong ai không ?

Nếu không thì có ai đm bo rng Nhà nước, dưới s lãnh đo ca Đng cng sn sp ti li không ra mt  quyết đnh “cm s dng USD” ?.  Khi đó “lc lượng cưỡng chế” có th vào bt c nhà nào đ m két hoc đào nn nhà lên cướp tin dân mt cách hp pháp.