Friday, December 01, 2006

"ÁI QUỐC TINH THẦN KHỞI HẬU NHÂN"

"Phaolô Nguyễn Trường Tộ. Quê quán thôn Bùi Chu, Phủ Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An. Sinh năm Minh Mệnh thứ 10. Ly trần năm Tự Ðức thứ 24. Tư chất thông minh, tài ba lỗi lạc, giỏi chữ Hán, thông tiếng Pháp. Năm 1913 cùng đức Giám Mục Ngô Gia Hậu sang Tây, ở Pháp mấy năm nhưng lưu tâm quan sát về tất cả các khoa học, hầu đem về giúp cho nước thịnh, dân cường. Lúc về nước, giúp chung đường, giúp Chính Phủ. Thiết tha mến nước, yêu nòi, thảo nhiều tấu phiếu xin triều đình cải cựu, canh tân về mọi phương diện, vui lòng hiến thân giúp việc khai hóa. Tiếc thay! Quốc dân thì muộn nảy lộc, tiên sinh lại sớm ly trần, lúc mới 43 tuổi."

Đoạn văn trên đây được ghi ở trên bia mộ của Nguyễn Trường Tộ do sáng kiến và kinh phí của ông Từ Ngọc Nguyễn Lân và một số nhân sĩ Nghệ Tĩnh lập.

No comments:

Post a Comment