Monday, December 11, 2006

MỘ HÀN MẶC TỬ

Mộ Hàn Mặc Tử ở Ghềnh Ráng, Quy Nhơn - ảnh Đào Tiến Đạt

No comments:

Post a Comment