Friday, November 24, 2006

VẪY VÙNG TRONG BỐN BỂ !

“Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả, trả vay
Chí làm trai bắc, nam, đông, tây
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.”
Nguyễn Công Trứ.

Là con người chúng ta ngay từ khi sinh ra đã mang nặng với đời. Ngày trước Nguyễn Công Trứ đặt nặng vai trò người con trai cho rằng chí khí người trai là phải “vẫy vùng trong bốn bể”. Thời nay không chỉ có con trai mà cả con gái. Vẫy vùng trong bốn bể nghĩa là tất cả thanh niên trí thức cố gắng phấn đấu, tu thân, đứng lên cùng sát cánh với nhau để đấu tranh chống lại sự suy đồi đạo đức, chống tham nhũng, chống độc tài, lạc hậu, đói nghèo để đưa đất nước Việt Nam ta bay lên cùng bè bạn năm châu.

No comments:

Post a Comment