Wednesday, September 21, 2011

Thư dân biểu gửi Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Lê Nguyễn An Hà trước Nhà quốc hội Hoa Kỳ năm 2007


Quc hi M
Washington DC 20515
Ngày 20 tháng 9 năm 2011
Ngài David Shear,
Đi s Hoa Kỳ ti nước Cng hòa Xã hi Ch nghĩa Vit Nam
B Ngoi giao M
2201 C Street, NW
Washington DC 20520
Ngài Đi s Shear thân kính,


Chúng tôi xin chúc mng ngài nhân vic gn đây ngài được xác nhn là Đi s Hoa Kỳ th năm nước Cng hòa Xã hi Ch nghĩa Vit Nam k t khi hai nước chính thc bình thường hóa quan h vào năm 1995. Ngài được b nhim đúng vào mt thi đim then cht, khi Vit Nam đang theo đui nhng li ích kinh tế có được thông qua mi quan h song phương ca h vi Hoa Kỳ, nhưng vn tiếp tc không thc hin nhng gì Hoa Kỳ coi là ưu tiên ca mình: tôn trng các quyn con người căn bn ca công dân.
Trước khi ngài đến Hà Ni, chúng tôi hy vng cung cp được cho ngài mt s hiu biết nhanh chóng, tc thi v Vit Nam thông qua góc nhìn ca Quc hi, và bày t mi quan ngi sâu sc ca chúng tôi v các n lc ca Vit Nam trong vic tht cht kim soát Internet, báo chí, quyn t do ngôn lun, cũng như vic h đàn áp bt đng chính kiến, t do tôn giáo, t do hi hp. Chúng tôi cũng có nhng mi lo ngi rt ln v vic Chính ph Vit Nam t ra thiếu quan tâm đến pháp quyn và không th hin ý chí chính tr trong cuc đu tranh chng nn buôn người, đc bit buôn bán sc lao đng. Trong quá trình ngài hot đng đ đy mnh nhng li ích do quan h ngoi giao đem li, chúng tôi hy vng ngài cũng s là người c vũ cho tài sn quý giá nht ca đt nước Vit Nam: nhân dân ca h.
Quyn t do kết ni đ tăng cường quan h v giáo dc
S cng hiến ca ngài nhm thúc đy nhng cam kết ca người tin nhim trong vic xúc tiến hp tác v giáo dc gia M và Vit Nam phi gn lin vi s c súy cho Internet t do. Khi chính quyn Vit Nam phong ta t do Internet cũng là khi h đang áp đt nhng hn chế lên tương lai kinh tế ca đt nước, cũng như lên giáo dc và quan h xã hi (1) ca nhân dân h.
Tc đ tăng trưởng nhanh chóng ca Internet Vit Nam k t năm 2000 là mt bước tiến đy ha hn. Vi vic ngày càng có nhiu người s dng Internet vào mng và dành nhiu thi gian hơn cho mng, Internet đã tr thành mt môi trường đ xã hi dân s phát trin, nhưng nó cũng càng ngày càng là mc tiêu trn áp.
Bt chp vic Facebook b chn theo kiu gián đon t năm 2009 ti nay, tm lan ta theo ước tính ca Facebook vn tiếp tc m rng, cho thy mt nim khao khát ngày càng ln hơn – khao khát t do kết ni. Tuy nhiên, và có l do s công dân vào mng tìm kiếm thông tin hoc kết ni vi người khác gia tăng cho nên Hà Ni đã trn áp báo chí trên mng, s dng đúng nhng k thut h vn áp dng đi vi báo chí truyn thng; gn đây h ra mt ngh đnh hn s bóp nght đáng k t do ngôn lun trên mng. Có rt nhiu ngun báo cáo cho rng các cuc tn công trc tuyến có xut x t Vit Nam đã phá hoi các website bt đng chính kiến. Và, thm chí còn đáng báo đng hơn thế na, là mt thc tế rng hành vi hn chế t do Internet đã din ra c ngoài mng: hàng chc blogger và nhà hot đng trên mng đã b quy nhiu, b bt giam trong vài năm gn đây.
Ý thc được nh hưởng ca Internet, năm ngoái, các thành viên ca Ban Công tác v Vit Nam (nguyên văn: Congressional Caucus on Vietnam) đã tiến hành các bước tiên phong ng h cho vic bo v t do Internet Vit Nam, và đã kêu gi các nhà cung cp dch v Internet (ISP) như Google và Yahoo bo v quyn riêng tư ca người dùng Internet ti Vit Nam; trong khi Chính ph Vit Nam tiếp tc nhng hành đng phi lut pháp nhm tht cht kim soát Internet.
Như Ngoi trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã lưu ý trong mt bài din văn năm nay v t do Internet, “không có khái nim Internet kinh tế, Internet xã hi, Internet chính tr. Ch có mt khái nim Internet thôi”. Chúng tôi trân trng đ ngh ngài kêu gi chính quyn Vit Nam trao cho công dân ca h quyn truy nhp Internet mà không phi chu s can thip và đe da ca công an mng.
Trn áp người bt đng chính kiến
Đng thi vi vic tường la Vit Nam được dng lên mnh m hơn, chính quyn Hà Ni đã tiến hành nhng bước có tính toán đ dp tt nhng tiếng nói lương tâm Vit Nam.
Chính ph Vit Nam giam gi hàng trăm tù nhân chính tr và tôn giáo, nhng người mà “ti” ca h là c vũ mt cách ôn hòa cho công bng xã hi và t do tôn giáo.
Đc bit, chúng tôi lo ngi v v x by nhà hot đng tôn giáo và dân ch tnh Bến Tre vào ngày 30 tháng 5 năm 2011. Theo các t chc nhân quyn, đây là mt trong nhng phiên tòa chính tr ln nht Vit Nam tính đến nay, và các b cáo đu đã b tước quyn được xét x công khai, công bng theo Hiến pháp Vit Nam và theo chun mc quc tế. Đây ch là mt trong rt nhiu v vic trong đó người c súy cho dân ch đã được đáp li bng án tù chính tr. Nhng người khác, đây ch nêu tên mt s, gm: Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Đnh, Nguyn Văn Hi, Phan Thanh Hi, và Cha Nguyn Văn Lý, người được tha đ cha bnh do sc khe yếu, nhưng vn phi thi hành án. Đây ch là mt s ít trong rt nhiu v vic trong đó người ng h cho dân ch được đáp li bng án tù chính tr.
Mc sư, linh mc, và các thành viên trong cng đng tôn giáo đa dng ca Vit Nam đu đang đi mt vi s kim soát ngày càng gia tăng, vi vic b cưỡng ép phi t b đc tin ca mình, vi nn quy nhiu, bt b và b tù vì h đã theo đui nim tin tôn giáo. Các tín đ Công giáo, Tin Lành, Giáo hi Pht giáo Vit Nam Thng nht (UBCV), Cao Đài, Hòa Ho, người Thượng, người H’mong theo Tin Lành, người Khmer theo Pht giáo, và nhiu tín đ ca các đo giáo khác đu đã thông báo v nn lm dng nghiêm trng, tch thu xung công và phá hoi tài sn nhà th, và s giám sát cht ch ca chính ph đi vi các hot đng tôn giáo, các cuc hp và hot đng ca giáo đoàn. Thay vì khuyến khích biu đt tôn giáo, Chính ph Vit Nam li tiếp tc trn áp đc tin ca nhân dân.
Chúng tôi đ ngh ngài kêu gi chính quyn Vit Nam tr t do vô điu kin cho các tù nhân đang b giam gi vì đã c súy mt cách ôn hòa cho đc tin; và chm dt đàn áp t do tôn giáo. Chúng tôi khuyến khích ngài, trên cương v Đi s Hoa Kỳ ti Vit Nam, thường xuyên gp g các tù nhân chính tr và thân nhân ca h, bi đây s là mt ch du rõ ràng cho thy Hoa Kỳ coi nhân quyn là vn đ ưu tiên trong quan h M-Vit. Thêm vào đó, nhng chuyến thăm như vy s cho ngài mt dp đ lng nghe trc tiếp nhng thách thc nhân quyn mà công dân Vit Nam phi đi mt.
Pháp quyn
Chúng tôi khuyến khích ngài tp trung mnh m vào ci cách tư pháp thông qua vic đòi hi Chính ph Vit Nam bãi b hoc xem xét li nhng quy đnh hoc ngh đnh có cha các điu khon mơ h v an ninh quc gia như Điu 79, Điu 88 và Điu 258 – nhng điu khon vn thường xuyên được li dng đ bt giam các công dân vn ôn hòa ng h t do tôn giáo, t do ngôn lun và t do lp hi. Chúng tôi cũng đ ngh ngài làm vic vi chính quyn Vit Nam đ đm bo rng nhng đo lut như Ngh đnh năm 2004 v Tín ngưỡng, Tôn giáo và Các T chc Tôn giáo không làm hn chế vic thc thi quyn t do tôn giáo; và các đo lut v xut khu lao đng, cũng như đo lut va được thông qua v buôn người, s được thi hành nghiêm ngt nhm trng pht bn buôn người và bo v các nn nhân.
Chúng tôi mong ti ngày Vit Nam làm được như cam kết thiêng liêng ca h trong hiến pháp và trong Công ước Quc tế v Các Quyn Dân s và Chính tr (ICCPR) mà Vit Nam cũng là mt bên tham gia ký; và trao cho toàn th nhân dân ca h quyn t do biu đt ý kiến, t do ngôn lun, t do tôn giáo, t do hi hp.
Chúng tôi hy vng có th hp tác cùng ngài và cùng Chính ph (M), sao cho nhân quyn được coi là phn không th tách ri trong quan h Hoa Kỳ-Vit Nam, và nhm mang li tiếng nói cho rt nhiu nhà hot đng Vit Nam – nhng người đang c gng đu tranh mt cách ôn hòa cho các quyn con người trên mnh đt quê hương h, các quyn y đã được quc tế tha nhn.Người dch: Đan Thanh
Bn tiếng Vit © Ba Sàm 2011


No comments:

Post a Comment