Friday, August 12, 2005

NHỚ HÀN MẶC TỬ


Nhiều đêm tôi nằm nhớ Hàn Mặc Tử. Ai mặc khải cho ai ? Khải huyền sao đến muộn !

No comments:

Post a Comment