Wednesday, October 19, 2011

NHỮNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG KHAI DÂN TRÍ MỚI


Khai dân trí hay  Khai trí là hot đng văn hóa xã hi ca con ngưi.

Chương trình khai trí đưc xác lp nhm đáp ng nhu cu thưng xuyên ca xã hi vi nhng hình thc khác nhau, phù hp vi nhng đi tưng khác nhau vì s hình thành và phát trin văn hóa tri thc cng đng. T đó, to điu kin đ con ngưi vươn ti nhng giá tr cao c ca Chân – Thin – M.

Đt nưc ta đang trên đà trưt dc xung đáy mang tính h thng như suy đi đo đc, văn hóa tt hu, giáo dc lc hu, kinh tế suy thoái, lòng tin khng hong…. Mt s trong nhiu nguyên nhân ch yếu là dân trí thp, mt t ch và vô trách nhim vi cng đng.
Trưc thm cnh cnh đó, hàng lot ý tưng bt đu t qun chúng đã đưc xut hin. Mt trong nhng ý tưng nhân văn bt đu bng vic Khai Dân Trí do ông Nguyn Quang Thch đó là khi xưng xây dng các t sách dòng h, t sách ph huynh…

Mc đích ca chương trình đơn gin là chúng ta cn Hc đ Biết, Biết đ đưc T do và sau đó là đ sng Hnh phúc. Đó cũng chính là các ch có trong tiêu đ Đc lp, T do, Hnh phúc ca quc gia.

Đ thc hin ý tưng Khai Trí, hàng lot các mô hình, hình thc và hot đng thiết thc đã ra đi như:   T sách Dòng h, T sách ph huynh (đt ti lp hc), T sách nhà th Công Giáo, T sách p tôi,  Không gian đc, Thư vin min phí ti công viên, T sách trong Nhà tù như GS. Dương Trung Quc đã đ xut...

Ni dung chính ca vic phát trin văn hóa đc là các cá nhân t b tin mua sách, trao tng sách và hình thành t sách/thư vin sách. T qu sách khiêm tn ban đu, ngưi khi xưng chia x, gii thiu bn bè, ngưi thân và và tiếp tc phát trin văn hóa đc. Tiếp đến là giao lưu, trao đi, gi gìn và làm giàu s lưng, cht lưng các t sách. To nét văn hóa phát trin t sách chung bng vic t đóng góp sách ca mình hoc kêu gi tài tr đ thư vin sách không ngng phát triên c v đc gi cũng như kho tàng sách.

Sau nhiu năm c gng, thành công ban đu đã mm cưi vi Nguyn Quang Thch. Đó là s n hoa và kết trái ca s nghip Khai Dân Trí vi gn mt trăm t sách dòng h, hàng chc t sách ph huynh đã ra đi nơi thôn dã, vùng sâu, vùng xa ca đt nưc. Đc bit, có cá nhân đang huy đng đưa 10.000 đu sách v huyn L Thy tnh Qung Bình nh hiu ng ca Mô hình t sách dòng h.

T sách nhà th Công Giáo va đưc trin khai bi ý tưng ca anh Lê Quc Quân và Nguyn Quang Thch nhưng đã cho thy tính bn vng và kh năng t nhân rng rt cao. Mô hình không nhng s đánh thc tim năng đc ca hàng triu tr em và ngưi ln ti các giáo x/giáo h mà con ni kết s chia s gia ngưi công giáo đang sinh sng các đô th và nưc ngoài đi vi cng đng công giáo đang qun sinh ti nông thôn Vit Nam.

S mnh Khai trí cũng nhn đưc phúc đáp vi nhng tình cm tri ân sâu nng ca bn đc khp nơi.  Không th k hết đưc s lưng đông đo nhng tm lòng vàng đã c súy, giúp đ, tài tr bng mi phương tin cho s nghip khai sáng cao c  mà ngưi sáng lp ra nó đã hiến dâng.

Chúng tôi, nhng ngưi bn  đng hành vi Nguyn Quang Thch xin có li tri ân vi tt c nhng tm lòng vàng Vit Nam và trên thế gii vì s mnh Khai Trí.

Xin chúc li may mn và thưng l bình an!

Lê Hu Khánh

Mobile 0904898957

No comments:

Post a Comment