Saturday, August 06, 2011

ĐA ĐẢNG ! TẠI SAO KHÔNG ?
Luật sư. Nguyễn Văn Đài. 

Tiến sĩ lut Cù Huy Hà Vũ đã phát biu trước hi đng xét x phúc thm: “Tôi không chng đi Đng cng sn Vit Nam, tôi ch yêu cu xây dng mt h thng đa đng cho phép cnh tranh lành mnh vì li ích cui cùng ca nhân dân và đt nước.”. Tôi chia sng h quan đim này ca tiến sĩ Vũ. Sau đây tôi đt ra mt s câu hi và t tr li cũng như lý gii cho các câu hi y:

1. Công dân Vit Nam có quyn kiến ngh v vic xây dng mt h thng chính tr đa đng không?


Theo Hiến pháp Vit Nam năm 1992 qui đnh ti Điu 69 “công dân có quyn lp hi” và ti Điu 50 “ nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam, các quyn con người v chính tr,… được tôn trng,..” điu này được hiu rng các quyn con người v chính tr như quyn tham gia đng phái, t chc chính tr hoc quyn thành lp đng phái, t chc chính tr được Nhà nước Vit Nam tôn trng và bo v.


Ti Điu 52 qui đnh: “Mi công dân đu bình đng trước pháp lut.” điu này được hiu là công dân Vit nam dù là đng viên đng cng sn hay là đng viên ca mt đng khác hay không theo mt đng phái nào thì đu bình đng như nhau trước pháp lut. Pháp lut không trao mt đc quyn nào cho nhng công dân là đng viên đng cng sn. Và pháp lut cũng không tước đi mt quyn nào ca nhng công dân theo đng phái khác hay không theo đng phái.


Đi53 qui đnh “Công dân có quyn tham gia qun lý Nhà nước và xã hi, tham gia tho lun các vn đ chung ca c nước và đa phương, kiến ngh vi cơ quan Nhà nước,” và Điu 69 qui đnh “Công dân có quyn t do ngôn lun” qua hai Điu này được hiu là công dân Vit Nam có quyn được t do bày t hay tho lun các vn đ có liên quan đến chính tr hay ci cách chính tr, ci cách dân ch mà Nhà nước đang đ cp đến, đng thi cũng có quyn kiến ngh vi cơ quan Nhà nước v nhng điu mong mun ca mình. Tho lun, bày t quan đim hay kiến ngh vic xây dng h thng chính tr đa đng Vit Nam là quyn ca công dân được Hiến pháp qui đnh.


Điu 4 Hiếp pháp 1992 ch qui đnh đng cng sn Vit Nam là lc lượng lãnh đo Nhà nước và xã hi, không qui đnh rng Vit Nam ch được phép tn ti duy nht đng cng sn. Trong khi Điu 69 qui đnh công dân Vit Nam có quyn lp hi tc quyn lp đng.


Hin nay, Nhà nước do đng cng sn lãnh đo đang kêu gi ci cách h thng chính tr và dân ch hóa xã hi. Mà công cuc ci cách dân ch phi bt đu t hai phía đng cm quyn và người dân. Đng thi s ra đi và phát trin ca các đng phái đi lp là mt yếu t cn thiết ca tiến trình dân ch.


Bi vy, bt kỳ công dân Vit Nam nào cũng có quyn bày t quan đim hay kiến ngh xây dng mt h thng chính tr đa đng Vit Nam. Điu này không trái vi Điu 4 vi Hiến pháp nhưng li phù hp vi thc tin ca tiến trình dân ch hóa đt nước.


2. Kiến ngh xây dng h thng chính tr đa đng có phi là chng li đng cng sn Vit Nam không?


T năm 1945 đến gia năm 1988 Vit Nam đã tn ti mt h thng chính tr đa đng, trong đó có đng cng sn, đng dân ch và đng xã hi. Mc dù Hiến pháp năm 1980 ti Điu 4 có qui đnh đng cng sn Vit Nam là lc lượng duy nht lãnh đo Nhà nước, lãnh đo xã hi. Nhưng h thng chíng tr đa đng này vn tn ti cho ti gia năm 1988 thì hai đng dân ch và đng xã hi t tuyên b gii th do đã hoàn thành s mnh lch s. Hai đng này không b gii tán do vi phm Điu 4 Hiến pháp 1980. Ngày nay, đng cng sn Vit Nam vi gn 4 triu đng viên, có h thng cơ s vt cht và t chc đng t trung ương đến đa phương. Đng cng sn vi đi ngũ đng viên có trình đ cao và kinh nghim hơn 80 năm tn ti và hot đng, cho dù có thêm nhng đng phái chính tr khác được thành lp và hot đng thì h cũng không phi là đi th ca đng cng sn, nhưng nó li là cn thiết cho tiến trình dân ch hóa đt nước.


Đng cng sn không nên coi các đng phái chính tr đi lp là k thù ca mình mà nên coi h như mt cht xúc tác giúp cho đng cng sn có ý thc và đng lc đ nhìn li mình, hoàn thin chính mình giúp cho đng cng sn có th duy trì được s ng h ca nhân dân. Đng thi vic thành lp các đng phái chính tr đi lp không phi là đ chng li đng cng sn mà quá trình phát trin t nhiên và tt yếu ca xã hi Vit Nam. Nhưng h s là s th thách đi vi bn lĩnh, trình đ và kinh nghim ca đng cng sn, giúp cho đng cng sn n lc hơn, sáng to hơn trong vic lãnh đt nước. Và do vy nhân dân và đt nước s được hưởng li và đng cng sn cũng tr nên mnh m hơn.


Như vy h thng chính tr đa đng đã là mt phn ca lch s dân tc Vit Nam vi hơn 40 năm tn ti và phát trin song hành vi đng cng sn. H thng chính tr đa đng không h mâu thun hay chng li đng cng sn. Ngày nay dân ch hóa đt nước phi luôn gn lin vi vic xây dng li h thng chính tr đa đng. Do vy bt k công dân Vit Nam nào mà kiến ngh vic xây dng h thng chính tr đa đng hay đng ra thành đng không phi là chng li đng cng sn Vit Nam.


3. Xây dng h thng chính tr đa đng s đem li li ích gì?


Các đng phái đi lp là mt thành phn cn thiết và bt buc phi có ca tiến trình dân ch hóa. S cnh tranh và s giám sát gia các đng phái s giúp cho h thng chính tr hot đng hiu qu, nhân dân cũng s thông qua các đng phái đi din cho mình đ thc hin quyn giám sát vi đng cm quyn. Điu này giúp cho đng cng sn cm quyn phi luôn luôn t xem xét, kim đim li mình nhm phát huy hết kh năng, trí tu đ phc v nhân dân và đt nước.


S cnh tranh và giám sát gia các đng phái s chng tham nhũng mt cách hiu qu. Bi dưới s giám sát ca các đng khác và ca nhân dân, buc đng cng sn cm quyn phi dân ch hóa trong ni b ca mình đ la chn nhng đng viên ưu tú, có phm cht đo đc, bn lĩnh và kinh nghim đ tham gia chính quyn các cp, đng thi loi b được nhng đng viên yếu kém v phm cht đo đc và năng lc, đng viên tha hóa và cơ hi. Nhng điu này s mang li sc mnh và uy tín cho đng cng sn, duy trì được s ng h ca nhân dân vi h.


Xây dng h thng chính tr đa đng, dân ch hóa đt nước s xóa b đi s khác bit v chính tr gia Vit Nam vi các nước dân ch, văn minh trên thế gii. Giúp cho đt nước chúng ta có th hi nhp mt cách toàn din vi cng đng quc tế. T đó chúng ta có th xây được các mi quan h đng minh vi các cường quc, nhm giúp cho s phát trin kinh tế, thương mi, hp tác an ninh quc phòng đ bo v ch quyn lãnh hi quc gia.


Như vy khi xây dng h thng chính tr đa đng Vit Nam, tt c mi người dân, đt nước và đng cng sn đu được li và tt c đu chiến thng.


Tóm li trong bài viết ngn ngi này tôi chưa th trình bày hết được nhng vn đ xung quanh vic xây dng h thng chính tr đa đng Vit Nam. Tôi s trình bày thêm các bài viết khác v vn đ này. Trong bài viết này tôi ch mun chia sng h quan đim ca tiến sĩ lut Cù Huy Hà Vũ v vn đ này. Tôi mong mun và ước ao nhn được s chia s đng tình cũng như phn đi ca các quí v đc gi v bài viết này ca tôi.

Hà Ni, ngày 3 tháng 8 năm 2011.

No comments:

Post a Comment