Monday, June 13, 2011

NGUYỄN AN NINH - NGƯỜI ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI !"Người nào đã sinh ra tự do, thì dù có bị bắt làm nô lệ họ cũng sống tự do. Ngược lại, một người đã sinh ra nô lệ, thì dù ngồi trên ngai vàng họ cũng là tên nô lệ"  

Nguyễn An Ninh - Lý Tưởng của Thanh niên An Nam - 1923

No comments:

Post a Comment