Friday, June 10, 2011

Charlie Chaplin final speech in The Great Dictator


Thật là tuyệt vời !
 Đóng vai kẻ độc tài, phản động Hitller, Vua hề Sác Lơ đã đưa ra bài nói chuyện cuối cùng của mình để lên án chính sự độc tài, quân phiệt.
"Hùng biện là tư tưởng cháy bùng lên - Eloquence is thought on fire".
Không chỉ có tư tưởng được đốt lên nóng rực, mà kỹ thuật biểu diễn vượt mọi thời đại, toát lên từ trong tim đã gây cảm hứng cho hàng triệu người yêu thích dân chủ, đặc biệt nó còn có tác động thôi thúc điều thiện trong tâm hồn của những người đang giữ quyền lực trong một chính thể độc tài toàn trị như Việt Nam

No comments:

Post a Comment