Friday, August 24, 2012

VỠ QUẺ BẦU KIÊN CHỈ LÀ CUỘC CHIẾN MINIDư lun rúng đng, truyn thông căng lên, vàng tăng giá, chng khoán sp sàn…là nhng du hiu b ni v ông Nguyn Đc Kiên b bt.

Còn tng băng chìm là nhng bình lun vô tin khoáng hu mi cp v mt cuc chiến Ba-Tư[1]; là s lo ngi sp đ ca h thng tin t, là băn khoăn v mt xu hưng mi theo M hay theo Tàu; và thm chí c hy vng ca nhng ngưi đu tranh cho tiến b xã hi.


Phải tìm cho ra kẻ thù 

Có th trong nhng ngày ti, 5 hay 10 ngưi na s b bt, mi tun vài chú, nhưng chc chn không có b trưng, thm chí th trưng nào vào vòng lao lý. 

Màn kch này đ đ gây xúc đng nhưng không đ có biến đng.

Nhiu ngưi cho rng “qu” đã v và s có biến đng chính tr, nhưng chc chn là không có chuyn đó vào thi đim này, vì nhng u viên BCT có th kèn ca nhau v quyn li và nhng mâu thun cá nhân nhưng đu đang cùng mt nhóm li ích bo v s thng tr ca chính mình.

Các “vina” có đ v ào t nhưng song st, vn đang khóa cht nhiu ngưi dân vô ti, không rng m đ đón chào các y viên B Chính Tr

Vic bt b là h qu tt yếu ca nhng din biến kinh tế chính tr thi gian qua Vit Nam. Khi cơ chế “lp l đánh ln con đen” này đã to ra nhng tham nhũng, nhng tp đoàn Mafia lũng đon đến “tn căn”, vưt quá ngưng chu đng ca dân chúng là lúc B Chính tr phi bt đèn xanh đ tìm ra mt s: “k thù ca nhân dân”nhm tha mãn đòi hi ca dân chúng.

K thù d chĩa mũi dùi vào nht vn là các ch tư bn mi ni. Nó va phù hp vi hc thuyết vô sn mà đng đang c súy đng thi ngăn chn đưc s phn n ca công chúng v bt công quá đáng ca cơ chế th trưng.

V mt b ngoài, nó cũng cn có mt “s biến” đ ln đ to nên nhng chú ý trong dư lun nhưng chc chn không th đi xa ngoài tm kim soát. 

14 thành viên BCT vn đ tnh táo và nhn nhc đ tha hip và stop li nếu như nó to ra mt cuc đo chính hoc mt cuc chiến tranh “mini”.

Bóng ti, th kho và tên trm

Vào mt đêm n có mt thng ăn cp đi vào mt kho tài sn khng l ca nhân dân bao đi gy dng vi biết bao nhiêu máu và nưc mt. Đu tiên có k tt đèn bng Ngh quyết làm cho bóng ti bao trùm; mt tay th kho cm chìa khóa đang đi sn đ m theo Lut pháp. 

Tên trm ln vào và ăn cp tài sn ca nhân dân, nó ly đi nhiu đến ni dân chúng không còn cái đ ăn, m già m không có thuc, công nhân đói b teo cơ, ngư ph chết vì giành nhau cá ươn, thiếu n chy lon xin ly chng Hàn Quc đ kiếm miếng ăn…

Đèn bt sáng bng ch th, tên th kho tung chưng hình s và k trm b chính hai k này bt gi. Nhân dân v tay vui mng hn h mà quên rng không th có mt s lũng đon nào đưc thc thi nếu không có s ch đo bng Ngh Quyết và tiếp tay bng Pháp lut. 

Xong ri, đng s li trong sch hơn, nghiêm túc hơn trong mt nhân dân. Thế là h li bt đu mt cuc chơi mi, đy bóng ti vi nhng tay th kho và tên trm. 

Và nhng khon th đc ngày càng ln hơn.

Nhưng thc tế thì tên trm này là ngưi nuôi bóng ti và th kho trong sut nhiu năm qua. Ngoài tin thuế nó đóng vào ngân sách đ tr lương cho c hai h thng Đng và Nhà nưc, nhng giám đc này ri tin dài miên man t Móng cái đến Cà Mau, ri sâu t trưng thôn lên tn B Chính Tr, ri mnh đến mc t thông tư đến c ngh quyết đng đu có du n tư duy ca h thâm nhp vào trong tng điu khon.

Tên trm b bt nhưng bi cùng hi cùng thuyn nên nhng k b bt s không bao gi khai ra hoc t cáo nhng ngưi đương chc trong chính quyn vì h có cơ s đ tin rng là mình s đưc “gii cu” t chính nhng ngưi đã tt đèn và m khóa đ h vào kho.

Kết cc s ra sao ?

Ri nhng án tù s đưc đưa ra mà thi hn thua xa so vi mt vài cá nhân viết blogs cho vui vi duy nht mt điu là mong mi mt cuc sng chân tht hơn;

Ri ch vài năm sau nhng tên mafia c b li quay v vi nhng tài sn ăn cp đưc ca mình, vn còn đó nhng k tt đèn và th kho trung thành đi sn.

Ri nhân dân Vit Nam ngàn đi lam lũ, vn giàu lòng v tha, cũng vi quên đi tin thuế, máu và nưc mt, thm chí c cái chết ca h.

Quan trng hơn h b đánh la khi nhng vn đ thi s ln lao hơn là gic giã ngoài biên cương, bin đo b mt, tây nguyên b chiếm và vô vàn vn nn nhãn tin khác.

Ri s còn hp hành liên miên vi vô vàn tranh lun vô b rt mt thi gian gia lut và ngh quyết. Cui cùng có th phi đi đến mt s biu quyết nhưng có th cũng như cuc b phiếu “tín nhim” cp cao nht va qua, dù có 3/13 phiếu thun thì th tưng vn bình chân như vi vì đó không phi là b phiếu “bãi nhim”.

Và nếu có “bãi nhim” thì cũng không ai có th “bng” ông đi đưc nếu bn thân ông mun tr li.

Liêm s đang là th quá xa x, chưa nói đến s đan xen nhng nht quyn li gia đng và chính ph, gia lut và ngh quyết, gia li ích cá nhân và phe nhóm.

Điu đó cho phép hàng lot tha hip d dàng tiếp theo vi mt thi gian rt dài so vi mong mi ca ngưi dân và nhng ngưi đang đu tranh cho công lý và minh bch xã hi.

Công lý và t do báo chí !

Cuc đánh nhau hin nay có th dn đến k thng k thua, nhưng công lý thì không bao gi đưc thc thi vì chính nhng k trong và ngoài song st đu không hưng vic hy sinh thân mình đ tiêu dit điu xu xa, đ tăng cưng pháp chế và bo v dân ch mà h ch lo bo v tài sn và bn thân mình.

Nhưng rõ ràng ch có mt nhà nưc pháp quyn mi soi ri đưc k có ti và bo v ngưi vô ti, ti phm mi chùn tay làm vic ác còn ngưi vô ti mi đưc thanh thn sng bình an.

Không có pháp quyn và công lý thì Nhà nưc s nghin nát nhân dân như cát si, trái li mt Nhà nưc pháp quyn vì công lý thì s bo v mi ngưi trong phm vi ca nó, k c nhng k ti phm.

Nếu có t do báo chí thì v bt “bu Kiên” và các v tiếp tc sau này phi bt đu bng mt cuc hp báo.

gia là B Công an, mt bên là Ngân hàng Nhà nưc và mt bên là Vin Kim sát. Tt c hành vi ti trng phi đưc nêu ra công khai và báo chí tha h đt câu hi v tình tiết, đng cơ, mc đích, thái đ và bt c ai đng sau chu trách nhim v v vic này vi nhng kiu hi và tr li đy lt léo, ngon mc...

Nhưng trên tt c ch có dân ch mi có đi lp đ cùng cnh tranh chy đua hưng đến mt kết qu tt đp.

Nếu Đng cng sn vn tiếp tc đc quyn và t chc bt gi ngưi như nhng v kch đ làm tươi mi và trong sch hóa b ngoài nhm duy trì s đc tôn lãnh đo và xác lp c khuynh hưng phát trin ca đt nưc trong thi gian ti thì biết đâu li mang ha ln cho toàn dân tc ?[1] Dư luận cho rằng đang có sự tranh chấp quyền lợi và đấu đá giữa Ba Dũng (TT Nguyễn Tấn Dũng ) và Tư Sang (TC nước Trương Tấn Sang ) 

Bài viết đã được đăng tải trên trang web BBCVietnamese tại địa chỉ:  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/08/120824_baukien_arrest_mini_war.shtml

1 comment:

  1. Thank you for sharing.
    Tranh theu chu thap kitty shop: http://tranhtheukitty.vn

    ReplyDelete