Thursday, August 30, 2012Ban Công lý và Hòa Bình của Giáo Phận Vinh đã lên tiếng nhận định về vụ việc 4 Thanh Niên Công giáo bị xét xử tại Vinh hồi tháng 5. Hiện nay 3 trong số 4 thanh niên đó đã làm đơn phúc thẩm và dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ được diễn ra trong tháng 9. Bản Nhận Định của Ban Công Lý Hòa bình lần này khẳng định các anh em vô tội vì bản chất của hành vi và cũng vì những sai phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình bắt giữ và xét xử. Bản Nhận định là nguồn động viên rất lớn tinh thần của các gia đình các em cũng như bất cứ ai yêu chuộng Công Lý & Hòa bình. Xin giới thiệu toàn văn bản nhận định sau đây: 

BẢN NHẬN ĐỊNH CỦA BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH 
GIÁO PHẬN VINH  VỀ VỤ ÁN CÁC THANH NIÊN CÔNG GIÁO

GPVO - Ngày 24/5/2012, tòa án nhân dân tnh Ngh An đã x pht bn thanh niên ti Vinh: Đu Văn Dương 42 tháng tù, Trn Hu Đc 39 tháng tù, Chu Mnh Sơn 36 tháng tù và Hoàng Phong 24 tháng tù (cho hưng án treo) v ti “Tuyên truyn chng Nhà nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam” theo đim c, khon 1, Điu 88, B lut Hình s hin hành ca Nưc Cng hòa Xã hi Ch nghĩa Vit Nam. Đây là mt trong nhng v án đã gây nhiu bt bình và tranh cãi cho dư lun trong nưc và quc tế. Trưc phiên tòa phúc thm sp ti, Ban Công lý và Hòa bình Giáo phn Vinh nhn đnh:

(i) Lp lun ca nhà lp pháp Vit Nam, nht là ca các cơ quan tư pháp Ngh An ti điu 88 (và ngay c điu 79) B lut hình s hin hành v “Ti tuyên truyn chng phá nhà Nhà nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam” (cũng như “Ti hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân”), đã đi ngưc li quy đnh ca Hiến pháp nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam hin hành v “quyn t do ngôn lun, t do báo chí, có quyn đưc thông tin; có quyn hi hp, lp hi, biu tình theo quy đnh ca pháp lut” (Điu 69). Nhng quyn này đã không đưc ghi nhn trong B lut dân s nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 2005 !

Đc bit, cách lp lun đó đã đi ngưc li các quy đnh v quyn t do ngôn lun, t do lp hi ca lut quc tế ti Điu 19 Tuyên ngôn quc tế v nhân quyn ca Liên Hip Quc năm 1948 mà Vit Nam là quc gia thành viên t ngày 20/9/1977 và Điu 19, khon 2 Công ưc quc tế v các quyn dân s và chính tr năm 1966 mà Vit Nam đã gia nhp ngày 24/9/1982.

Theo đó, hành vi ca nhng thanh niên nói trên thc s ch là nhng tiếng nói lương tâm ôn hòa trong các quyn nhân thân căn bn ca con ngưi, hưng đến mt xã hi tiến b. Lut pháp cho h quyn t do tìm kiếm, tiếp nhn và ph biến các loi tin tc và ý kiến căn bn, không phân bit ranh gii, bng truyn ming, bn viết hoc bn in, bng hình thc ngh thut, hoc thông qua bt c phương tin truyn thông đi chúng nào khác theo s la chn ca mình. Đây là nhn thc chung ca nhân loi v quyn ca con ngưi và là mc đích, nguyn vng chính đáng ca tt c các thành viên trong xã hi, không th tùy tin quy kết hành vi ti phm đưc.

(ii) Tt c các thanh niên b bt và xét x đu là nhng sinh viên tt đã hoc đang theo hc ti các trưng đi hc, cao đng ca Vit Nam. H xut thân t các gia đình nông dân cht phác và cn cù. Không nhng không h có tin án, tin s, mà h vn hăng say tham gia các hot đng tích cc vì li ích ca cng đng và xã hi. Nếu h có nhng hành vi như tòa án đã nêu thì cũng ch là nhng hành vi nh nht, có đng cơ mc đích nhm đến là mt xã hi t do, tiến b và phát trin. Th hi nhng bng chng mà tòa án Ngh An đưa ra đã đ đ kết ti các em v loi ti phm an ninh quc gia hay không? Liu có gây hoang mang và bt bình trong dư lun không?

(iii) Qua vic bt, điu tra, xét x v án trong thi gian qua, công lun đã nhn thy có nhiu sai phm th tc t tng vn đã đưc quy đnh cht ch ti B lut t tng hình s hin hành: Vi phm vic bt ngưi (Điu 80), vi phm do không t chc vic đi cht (Điu 138), vi phm trong vic thu gi tài sn, tang vt (Điu 145), vi phm trong vic thu thp chng c và chng minh đng cơ phm ti (Điu 63-78) và cui cùng là vi phm do không tr h sơ điu tra b sung khi thiếu nhng chng c quan trng và vi phm nghiêm trng th tc t tng (Điu 168). Vi nhng vi phm nghiêm trng như vy, làm sao tránh đưc vic kết án oan sai và trái lut.

Vì nhng bt cp ca vic áp dng lut pháp Vit Nam và các vi phm t tng đó, chúng tôi đ ngh Tòa phúc thm Tòa án nhân dân ti cao xem xét li toàn din v án và có nhng quyết đnh tht s khách quan và công bng, đm bo vic thi hành đúng pháp lut Vit Nam, phù hp vi lut pháp quc tế, và tôn trng quyn li ca công dân, đáp ng mong mi ca dư lun.

Xã Đoài, ngày 28 tháng 8 năm 2012

Ban Công lý Hòa bình Giáo phn Vinh
Ngun: Giaophanvinh.net

No comments:

Post a Comment