Thursday, March 29, 2012

VIỆT NAM VÀ SÁCH VỀ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ


Hôm nay ngồi Cafe với mấy anh bạn học luật, triết gia Nguyễn Hoàng Đức và một anh bạn trẻ Michael người Mỹ. Khi biết anh bạn người Mỹ học chuyên về “Political Science - Khoa học chính trị”. 

Nguyễn Hoàng Đức hỏi: “Em hãy nêu 3 cuốn sách có giá trị nhất về chính trị và xã hội loài người ?”.

Michael nói: Đầu tiên là cuốn The Prince – Quân Vương - của Machiavelli. Cuốn thứ hai là The Republic của Plato.

Anh Đức bảo “Em nói đúng nhưng vị trí phải sắp xếp lại: Thứ nhất phải là The Republic rồi thứ 2 mới đến The Prince. Còn cuốn thứ 3 ?

Thấy Anh bạn lưỡng lự chưa chọn cuốn nào, mình liền đề xuất: “On Liberty – Bàn về Tự do – của John Stuart Mill”.

Triết gia Đức và Michael đều đồng ý.

Sau đó mọi người bàn thêm về: Du Contrat Social của J.J Rousseau, về L’esprit des Lois của  Montesquieu,  L’home et L’etate của Maritain, Democracy in American của Alexis de Tocqueville….

Rồi câu chuyện lan man quay sang Việt Nam. 

Rất hồn nhiên anh bạn Michael hỏi: “Thế còn Việt Nam ?”

 “Than ôi ! Triết gia kêu lên.

Vì Việt Nam trước đây thì chưa có chữ viết, gần đây có chữ thì bị học thuyết của Mạc râu và Nin hói nó định hướng toàn bộ rồi, lấy đâu sáng tạo mà có.

No comments:

Post a Comment