Thursday, July 19, 2012

THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LÀ THẰNG NÀO ?


                                Bà con "Yêu Việt Nam" bị thế lực thù địch kích động từ Thái Lan ?

Lâu nay trên h thng truyn thông nhà nưc: tivi , đài , báo... luôn tuyên truyn chuyn các thế lc thù đch len li trong đi sng xã hi, kích động mọi người làm loạn, từ chuyện khiếu kin đt đai đến biu tình chng Trung quc... Thc ra cũng chưa ai biết được cái thế lc thù đch đó nó tròn méo ra sao. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau đây trên mạng Facebook để bà con nhìn rõ và chỉ mt đim tên cái thằng thế lc thù đch đó nhé. 

CÁC TH LC THÙ ĐCH , CHÚNG LÀ AI ?

1. Đó là đám quan li cu kết vi nhau, t “cp cao” đến cp xã đ cưp đt ngưi ngưi dân. Loi thế lc thù đch này thi gian gn đây ni lên như ong, t thành th ti nông thôn, t min xuôi ti min ngưc, t đng bng, min bin ti min núi, t Nam ra Bc, t đa đu Móng Cái ti Mũi Cà Mau. Bn này làm mt hết nim tin ca ngưi dân vào đng, vào chính quyn nhanh nht, gây bc xúc và bt n xã hi kéo dài nht, gây cho ngưi dân ni ut hn căm phn nht bi chúng không t mt th đon nào đ cưp bng đưc nhng tc đt chúng mun và chúng vô cm trưc nhng phn ng, khiếu ni chính đáng ca ngưi dân.
2. Đó là đám công chc làm các cơ quan công quyn, quen thói “hành dân” hơn là phc v dân. Nhóm thế lc thù đch này ly tiêu chí “hành dân” là nim hnh phúc. Chúng nhan nhn các cơ quan công quyn: cp phưng, xã, qun huyn, s, b ngành, v.v… Chúng gây cho ngưi dân bc xúc, kh s, mun đưc vic phi mt tin (mà đáng ra không phi mt) nên làm suy gim nim tin ca ngưi dân vào đng, vào chính quyn…!!

3. Đó là “mt b phn không nh” đám quan li “chui” sâu vào h thng đng, chính quyn, các cơ quan đoàn th các cp. Nhóm này đa phn xut thân t “bn c nông”, nhưng sau khi lên làm quan, chúng giàu lên mt cách nhanh chóng và khng khiếp. Tài sn ít thì hàng vài chc t đng, nhiu thì trăm triu thm chí ti t đô la. Làm “quan ph mu” là phi chăm lo cuc sng cho dân, giúp ngưi dân có cuc sng n đnh, sung túc, nhưng chúng không bao gi dám chia s kinh nghim hay dy dân làm giàu theo cái cách mà chúng giàu lên như thế!!! Nhóm này cũng thuc loi có hc, nhưng đa phn là hc rm, có bng tht, mt s có bng “đu”! Chúng dùng nhng đng tin kiếm đưc mt cách bt chính đ làm băng hoi các giá tr và đo đc xã hi. Phá hoi mt cách nhanh nht, làm xói mòn nim tin ca ngưi dân vi đng và chính quyn “sâu” và “bn vng nht”!!.

4. Đó là nhóm nhng k cm đu các tp đoàn kinh tế. Bn này ch chú trng vào vic làm suy yếu kinh tế đt nưc. Chúng làm cho đt nưc nhanh chóng đi vào suy kit, cuc sng ca ngưi dân ngày càng b bn cùng hóa. Lý thuyết ca bn này là không quan tâm nhiu ti chính tr, nhưng khi chúng làm cho kinh tế suy kit thì l thuc chính tr là l tt yếu!!. Lúc đó còn đâu là th din và sc mnh ca đng và chính quyn na!!

5. Đó là nhóm nhng k biên son ra các b Lut ca đt nưc. Bn này hc hành cao, thông hiu lut pháp quc tế và trong nưc. Chúng làm hi đng ta, chính ph ta bng cách son ra các b lut, các thông tư, ngh đnh, quyết đnh có nhng điu khon rt mơ h, có hi cho dân. Nhng b lut, thông tư, ngh đnh, quyết đnh này là nguyên nhân sâu xa gây ra nhng đau kh cho nhiu gia đình, nhiu ngưi dân lương thin, và gây ra nhng bt n trong xã hi mà khó có th khc phc đưc trong mt thi gian ngn.

6. Đó là “mt b phn không nh đám quan li trong h thng t cp tnh đến cp phưng, bao gm c chính quyn, quân đi, b đi biên phòng, hi quân, công an phưng/xã, an ninh - không biết vô tình hay c ý - đã gây ra nhng nguy cơ tim n v an ninh cho đt nưc. Nhóm“thế lc thù đch này” đã đ cho k thù tim n len li, sng hàng chc năm vô tư không cn phép tc nhng nơi him yếu như Cam Ranh, Vũng Rô, Tây Nguyên, v.v… coi bin ca ta như ao nhà, coi đt ca ta như rung vưn ca chúng. Chúng (vô tình hay c ý?) to điu kin thun li cho k thù truyn kiếp có cơ hi thun li tìm hiu, nghiên cu tâm tư, suy nghĩ, văn hóa, thói quen, đa hình đa lý ca ngưi Vit Nam ta, đến mc ti nhng nơi him yếu đó k thù thông tho như làng, như thôn, như t dân ph nhà nó. Đó là chưa k thế h F1 ra đi ngày càng nhiu nhiu tnh/thành ph trong c nưc. Th hi khi có chiến tranh như năm 1979, quân đi ca k thù truyn kiếp tràn sang, nhng “chuyên gia” nông nghip, ngư nghip, khai khoáng này có thành ngưi ch đim, dn đưng cho quân đi ca chúng đ đi giết dân ta không???.

7. Đó là nhng k bi bút nhan nhn khp nơi. Nhng thế lc thù đch này tuy có hc cao, hiu rng, có k là TS, GS, PGS, đi khp mi nơi, s kin nào cũng có mt nhưng lương tâm ca chúng thì vng mt đnh kỳ. Chúng chuyên đưa tin ba đt hoc sai s tht, không phn ánh đúng thc trng cuc sng ca mi tng lp nhân dân. Chúng ru ng, làm cho đng ta, chính ph, nhà nưc ta luôn nghĩ rng cuc sng ca ngưi dân dưi s lãnh đo sáng sut ca đng, s “tn tâm vì dân” ca nhà nưc mà cuc sng ca ngưi dân đưc sung sưng, thuc nhóm ngưi “hnh phúc” cao trên thế gii. H qu là cuc sng ca ngưi dân kh cc, lam lũ nhưng nào ai biết đến!!

8. Đó là nhóm nhng k đi din cho nhà nưc, cho chính ph nưc ngoài. Đáng lý chúng phi tn tâm lo vic nưc vic dân nhưng thay vào đó chúng đi buôn lu sng tê giác, kim cương, vàng, đô la, v.v… Nhóm thế lc thù đch này có thành tích bôi tro trát tru vào mt đng, nhà nưc, chính ph nhanh nht và rng rãi nht, khp năm châu bn bin.

9. Đó là “mt b phn không nh” các “CAC” (công an chìm) và ni, nhng k sn sàng vùi dp lòng yêu nưc chính đáng ca ngưi dân. Chúng thn nhiên đp vào mt ngưi dân gia ban ngày, gia hàng chc, hàng trăm ng kính camera ca các phóng viên trong và ngoài nưc khi h biu t lòng yêu nưc. Chúng không cn biết đến Hiến pháp là gì. Mt công dân nào đó ch cn “ho he” đòi quyn Hiến đnh là chúng xut hin, không t mt th đon b i, bn thu nào (k c ném phân vào nhà h) đ đe da buc mi ngưi phi t b quyn chính đáng mình. Bng vic đưa ra lý thuyết: “mi vic ln bé đã có đng và Nhà nưc lo, không vic gì đến chúng bây”, nhóm thế lc thù đch này trc tiếp trit tiêu ý chí ca ngưi dân, làm gia tăng ni s hãi thưng trc trong mi con ngưi (b tù đày hoc b đánh đp, hoc mt hết phương kế kiếm ăn nuôi v/chng con…), t đó chúng làm cho ngưi ngưi, nhà nhà tr nên “vô cm”. Bi vy, khi ra đưng, nhìn thy đánh nhau thì “đã có đng, nhà nưc lo không phi vic ca mình”; nhìn thy tai nn giao thông cũng đã “có đng, nhà nưc lo”… Ri mai kia khi bn bành trưng TQ sang như năm 1979, lúc đó ai cũng “đã có đng và nhà nưc lo” thì còn gì là rung vưn, xã tc na!

10. Đó là đám quan li ngi trên các pháp đình x án. Bn thế lc thù đch này có “chiêu” đi trng thay đen, ăn tin hi l trng trn ca nn nhân hoc nhng ngưi thưa kin. Chúng hi đng và chính quyn ta bng cách làm suy gim nim tin ca ngưi dân vào công lý, vào pháp lut. Tng ngày, tng gi chúng to cho ngưi dân thy rng đt nưc “Chính quyn ca dân, do dân, vì dân” dưi s lãnh đo sáng sut ca đng không có s hin din ca pháp lut, ca công lý, mi ngưi dân không đưc bình đng như nhau trưc pháp lut. Bn này cũng gián tiếp làm gia tăng nhiu lon và bo lc xã hi, gây ra tình trng ngày càng nhiu k giết ngưi, côn đ đánh ngưi vô c, trm cưp, hãm hiếp… bi tng ngày tng gi chúng to cho mt b phn ngưi dân, đc bit là thanh niên, thiếu niên có suy nghĩ đơn gin rng: c đánh ngưi, c giết ngưi, c trm cưp, nếu b bt thì chy tin là án pht s đưc gim nh, s đưc “ân xá” ra tù sm.

11. Đó là nhng “chú công an nhân dân” x lý công vic bng cơ bp nhiu hơn là bng trí tu! Nhóm thế lc thù đch này có nhng “tuyt chiêu” mà ngưi dân ai cũng s, đến ni khi làm vic vi chúng bây gi ai cũng phi cnh giác, không đi mt mình!. Bn này có th “biến mt ngưi sng thành mt xác chết” ch sau vài phút “lp biên bn”, hoc t va đu vào gy, t đp đu vào tưng chn thương s não mà chết!!” hoc nh hơn thì đi bnh vin cp cu. Chúng là nhng k côn đ núp dưi bóng “công an nhân dân”, “dân phòng”. Đám này hc hành thp kém, nhưng đưc cái vai u, cơ bp n nang! Chúng h uy tín ca đng bng cách núp dưi bóng đng (đ làm nhiu vic ác vi nhân dân) bi khi nhìn k trên trán chúng thì hu hết (khong 90-95%???) đu thy hin lên hai ch “đng viên”! Chúng coi dân như k thù không đi tri chung. Chúng đánh ngưi dân (k c nhân viên/nhà báo ca chính ph đi thi hành công v) gia thanh thiên bch nht, không s các ng kính ghi hình. Chúng làm nhng vic mà ngay c đến my con chó nghip v do chúng hun luyn cn thn còn không dám làm, quay lưng b đi. Chúng th hin mt th văn hóa ca “by sói”. Khi thy ngưi dân chúng nhy vào xâu xé th hin cơn cung khát máu, cơn thèm khát đưc đánh ngưi như nhng chiếc lò xo b nén, nay gp dân nó bt lên. Chúng đánh c ph n, đá thng vào bng ngưi ph n ngay c khi ch đã b đng bn ca chúng khóa tay. Loi thế lc thù đch này gây căm phn cao đ trong dư lun qun chúng nhân dân. Chúng hi đng, hi chính quyn bng cách chng minh cho nhân dân, cho thế gii thy rõ bn cht ca chế đ do đng ta lãnh đo đã thay đi hoàn toàn, nhà nưc ta không còn là ca dân, do dân, vì dân na!!.

12. Đó là bn “mãi l” trên khp các no đưng ca T Quc. Chúng ngang nhiên chn xe ô tô đang lưu thông trên đưng đ vòi tin mãi l, đến mc mà báo chí ca chính ph phi gi chúng là bn “cưp cn”. Loi thế lc thù đch cũng thuc nhóm ít hc. Bn này ngoài vic gây bc xúc cho xã hi, góp phn làm suy gim nim tin ngưi dân nhanh nht thì chúng còn góp phn làm gia tăng nghèo đói cho ngưi dân do chúng gián tiếp gây tăng giá vn chuyn hàng hóa, giá cưc vn chuyn hành khách…. Bên cnh đó, Chúng cũng “đánh” vào “hu bao” ca Nhà nưc thông qua vic gián tiếp làm cho HTCS giao thông nhanh b xung cp bi tình trng xe ô tô quá ti lưu thông dày đc trên đưng hàng ngày mà chúng b qua do đã ăn mãi l. Đôi khi chúng cũng là nhân t gây bc xúc cho ngưi dân, là ngòi n cho nhng cuc “t tp đông ngưi!” đ phn đi v th văn hóa cư x ca chúng dành cho ngưi dân.

13. Đó là nhng k lưu manh, côn đ. Nhóm này có mt b phn là nn nhân ca nhiu nhóm thế lc thù đch khác. Chúng hc vn thp, không công ăn vic làm, sng chuyên ngh trm, cưp, đòi n thuê. Đc đim d nhn biết nht là chúng thưng ct trc đu, xăm tr đy tay, đy mình nhìn rt gm ghiếc. Chúng ly vic đánh ngưi làm thích thú, giết ngưi không ghê tay. Nhóm thế lc thù đch này gây nhiu lon xã hi, gây hoang mang cho ngưi dân, đem li cho mi ngưi dân đang sng trong “Thiên đưng xã hi ch nghĩa” mà c nơm np lo s, không biết hôm nay ra đưng có b chúng đánh không nếu nh có b va qut xe??? ….

14. Đó là mt b phn nh “thưng tng kiến trúc” vn kiên đnh theo mt th ch nghĩa đã chết và “thi ra” hơn 20 năm nay ngay ti nơi nó đưc sinh ra làm nn tng phát trin đt nưc, đt s phát trin ca đt nưc như xây mt căn nhà cao tng trên mt đm ly. Đt nưc càng ngày càng lún sâu vào các loi nhiu lon xã hi và các loi khng hong: khng hong v đưng li phát trin đt nưc, khng hong lãnh đo, lãnh t, khng hong nim tin, khng hong vic làm, khng hong kinh tế, khng hong tha các loi phí, thuế đánh vào túi tin ca ngưi dân đa s là nghèo.... H qu là sc mnh tng hp ca c mt dân tc b suy gim nghiêm trng, đến mc mà có th dn đến (hoc đã hin hu) nguy cơ mt đt nưc có gn 90 triu dân nhưng không th “hiên ngang” trưc k thù truyn kiếp (Trung Quc) như mt đo quc hơn 3 triu dân sng sát cnh nó, vn dĩ đưc coi là đt ca nó (Đài Loan).

Theo FB 

9 comments:

 1. Anonymous8:05 AM

  Nếu Hồ Chủ tịch còn sống, không chắc ông có thể viết về thực dân Pháp đầy đủ như vậy không?

  ReplyDelete
 2. Như vậy chỉ cần theo như những tội trạng mà LS Lê Quốc Quân vừa chỉ ra. Thành lập một Ban Chuyên Án Độc Lập đầy quyền hạn trên các Tỉnh Thành đến Trung Ương duy nhất như thời Stalin bắt tất cả các rồi đưa chúng ra toà án đặc biệt xét xử công khai và hình phạt cao nhất là xử tử và tịch biên toàn bộ tài sản trong và ngoài nước sung vào công quĩ Quốc Gia thì đất nước sẽ yên ngay lập tức.

  ReplyDelete
 3. trước giờ Đảng và nhà nước cứ nói dân ta bị các thế lực thù địch xúi dục ,lôi kéo ,nay người dân đã thẳng tay chỉ rõ mặt, ,khai ra,nêu rất rõ 14 nhóm các thế lực thù địch rồi đó,các nhóm thù địch này đã xúi đẩy người dân phải la lên ,phải phản kháng ,phải quên cả mạng sống mình để đối đầu với chính quyền, với đảng và nhà nước đó ,đảng và nhà nước tính sao đây ???

  ReplyDelete
 4. Anonymous4:34 AM

  Xin bổ xung 2 câu thơ để in làm khẩu hiệu khi biểu tình, Trích từ bài thơ "Đất Nước" của Nguyễn Đình Thi:
  Xiếng xích chúng bay không khoá được
  Trời đầy chim và đất đầy hoa
  Súng đạn chúng bay không bắn được
  Lòng dân ta yêu nước thương nhà...
  Ôm đất nước những người áo vải
  Đã đứng lên thành những Anh hùng.

  ReplyDelete
 5. CHÍNH NGHĨA8:22 AM

  HAY LẮM...HOAN HÔ .. CỐ GẮNG CHÍNH NGHĨA SẼ THẮNG HUNG TÀN

  ReplyDelete
 6. Anonymous5:21 AM

  Cam on anh da can dam noi len cho 90 trieu nguoi VN. Neu VN chung ta co duoc 4000000 nhu anh, thi dat nuoc chung ta se kha hon nhieu.
  Soi giay xich da siet chat 14 the luc do lai la chu nghia Cong San. No la nen tang tao dung ra 14 the luc do.
  Chuc anh luon may may, va thuong de phu ho cho anh de duoc nhin thay VN tu do hanh phuc. Nhu chung toi o mien Nam da duoc huong truoc 4/1975.
  cmn.

  ReplyDelete
 7. Cuộc sống vốn dĩ đã là ko như ý muốn

  ReplyDelete
 8. Anonymous8:25 PM

  Chả lẽ đất nước chúng ta lại như thế???

  ReplyDelete
 9. Thank you for sharing.
  Tranh theu chu thap kitty shop: http://tranhtheukitty.vn

  ReplyDelete